You are currently viewing Alignment – låt alla delar i organisationen sträva i samma riktning

Alignment – låt alla delar i organisationen sträva i samma riktning

Det är inte ovanligt att olika arbetsgrupper eller medarbetare arbetar åt olika håll och att resurser och tid därmed slösas bort. Ofta är det på grund av att de saknar viss information eller har olika information, otydlighet kring roller, värderingar, vision eller målsättning. Det kan även handla om att organisationskulturen eller brist på resurser skapar alternativa arbetssätt.

En organisation som prioriterar det som kallas alignment och gör det till en del av sin företagskultur uppnår en ökad effektivitet. Vad är då alignment och hur implementeras det i organisationer? 

Organisatorisk alignment syftar till att alla delar i en organisation är samspelta. Alignment är kopplat både till den operativa och den strategiska nivån. Den operativa delen belyser vikten av att klara av organisationens uppdrag. På den strategiska nivån utvärderas hur organisationen styrs för att uppnå sin vision. Genom att skapa en enhetlig organisation arbetar anställda på organisationens alla nivåer mot samma vision och målsättning. 

Vilka fördelar finns med en organisatorisk alignment? 

Denna effektvitet visar sig både i de anställda och kundernas uppfattning av organisationen. Nedan finns listat några av de fördelar som alignment skapar: 

 • Snabbare beslutsfattande:
  När information är centraliserad kan beslut fattas snabbare än när data finns tillgänglig bland olika team. 
 • Tydliga roller och ansvarsområden:
  I en organisation som arbetar aktivt med alignment tydliggörs de anställdas roller. Detta leder till att de kan tillskrivas de arbetsuppgifter de är bäst lämpade för. Resultatet blir en klar bild av vad som förväntas av de anställda och hur deras arbete har en påverkan på organisationen. 
 • Förbättrat samarbete i team:
  Team får möjligheten att kommunicera effektivare kring idéer och progress. 
 • 360-graders syn på kunden:
  När olika avdelningar delar med sig av data och samverkar framkommer enklare en helhetsbild av kunder och deras uppfattning om företaget. 
 • Förbättrad kundservice:
  Ett klargörande mellan avdelningars roller kring vilken del av kundinteraktionen de ansvarar över förbättrar servisen. 

Kontakta oss gärna i länken nedan för mer information om hur vi arbetar med organisatorisk alignment!