You are currently viewing Anpassning och kartläggning av er organisations behov

Anpassning och kartläggning av er organisations behov

Arbetsmiljö, organisationsutveckling & medarbetares hälsa

I teorin finns framtagna modeller med uppgift att beskriva hur ett ultimat arbetsklimat skapas. Dessvärre fungerar inte en och samma metod i alla organisationer. Därför är det viktigt med en kartläggning innan arbetsmiljöarbete sker. Genom att få en uppfattning om organisationens situation är det enklare att urskilja vad som är mest väsentligt att utveckla.

Arbetsmiljön omfattar alla förhållanden på en arbetsplats. Utöver att ta hänsyn till de fysiska omständigheter som personalen utför sitt dagliga arbete i krävs en utvärdering av arbetsplatsens sociala och organisatoriska förhållanden.

Det finns ett samband mellan hur organisationer är uppbyggda och personalens mående. Hur organisationen rent strukturellt är uppbyggd och vilken struktur och kommunikation som finns kring arbetsuppgifter påverkar medarbetarnas hälsa. Förändringsprocesser är nödvändiga när en organisation utvecklas, men behöver också ske på ett sätt som tar hänsyn till människans psykologi och hur vi förhåller oss till förändring.

Fysisk arbetsmiljö

En del arbetsplatser ställer stora krav på fysisk ansträning. Andra har få fysiskt ansträngande moment men kan samtidigt genom enformighet, ex. att stå framför en dator, ändå på sikt innebära risk för fysiska problem och långvarig smärta. Beroende på vilka fysiska utmaningar arbetet innebär krävs olika anpassningar inom arbetsmiljön. 

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Den sociala miljön som de anställda befinner sig i ställer olika krav på det omgivande klimatet. Jämför exempelvis en arbetsplats där en stor del av dagen ägnas åt kundkontakt med nära arbete med kollegor och en miljö där de anställda arbetar med få sociala interaktioner. För att ge personalen optimala arbetsförhållanden på de båda ställena krävs en anpassning i av miljön som ex. kan främja möjligheter till lugn och egentid eller möjligheter till sociala interaktioner och samtal.

För mer information om hur vi kan hjälpa dig med specialanpassade råd för förbättrad arbetsmiljö, följ länken nedan!