You are currently viewing HERO – den hälsosamma organisationen

HERO – den hälsosamma organisationen

Att arbeta hälsofrämjande istället för att åtgärda problem har blivit mer aktuellt under de senaste decennierna. En modell som är framtagen för att belysa samband kring hälsa på arbetsplatser är HEalthy and Resilient Organizations (HERO) modellen. 

Vad är fördelarna med att arbeta hälsofrämjande? Jo, det ger många vinster. Vi kan både skapa mer välfungerande och tåliga organisationer, främja hälsa och spara resurser som tid och pengar. Det här låter för de allra flesta bra och som sunt förnuft men än idag är det få organisationer som faktiskt prioriterar det proaktiva hälsoarbetet tillräckligt.

HEROs tre faktorer

Enligt teorin har tre faktorer beroende av varandra en inverkan på organisationens funktionalitet och prestation. 

Hälsosamma anställda: Välmående personal och team har en god psykologisk förutsättning för att klara av sina arbetsuppgifter. Både kognitiva och affektiva faktorer är med och påverkar hur den anställda upplever sin arbetsplats. De kognitiva delarna kan exempelvis vara hur effektivt teamet arbetar eller vilka prestationer de uppnår. Uppfattningen av engagemang i teamet är en affektiv faktor som bland annat inkluderar delade värderingar och interpersonella relationer på arbetsplatsen. 

Hälsosam organisation: hur väl ett företag presterar är ett mått på organisationers välmående. Framgångsrika organisationer har en förståelse för dynamiken och balansen mellan kunder, anställda och externa parter. Ytterligare faktorer som har en inverkan på organisationens funktionalitet är socialt ansvarstagande, kundnöjdhet och lojalitet. 

Hälsosamma organisatoriska resurser och utföranden: De organisationer som tillhandahåller sina anställda med lämpliga resurser har hälsosammare medarbetare. Dessa resurser kan vara direkt relaterade till personens funktion inom organisationen så som gällande feedback, egenansvar och tydlighet kring arbetsuppgifter. Resurserna kan även beröra de medarbetare och chefer som den anställda samarbetar med. Genom att systematisk arbeta för att erbjuda dessa resurser skapar organisationer ett klimat som ger de anställda möjligheten att enklare uppnå organisationens målsättning. 

Varmt välkomna att kontakta oss på Balevo för att finna smarta och kostnadseffektiva sätt att komma igång med eller slipa på ert proaktiva hälsoarbete.