You are currently viewing KASAM och det salutogena perspektivet på arbetsplatsen

KASAM och det salutogena perspektivet på arbetsplatsen

Vad bidrar det salutogena perspektivet med?

Ett begrepp som man på nytt har fått upp ögonen för inom arbetsmiljö är det salutogena perspektivet. Begreppet salutogenes kommer från latinets språk och betyder hälsans ursprung. Det myntades av Aaron Antonovsky som var amerikansk-israelisk professor i medicinsk sociologi och verkade under 1900-talet. Det salutogena perspektivet bidrar inom arbetsmiljön till ett proaktivt hälsofokus – ett intresse för vad som upprätthåller en god hälsa samt ökar engagemang och arbetsglädje.

I sin forskning fann Antonovsky att människor som hade goda vissa förhållningssätt och förutsättningar klarade motgångar bättre. Dessa faktorer utgör ett fundament i det salutogena tänkandet och benämns som ”känslan av sammanhang”, också benämnt som KASAM.  

KASAM – Känsla av sammanhang

Känslan av sammanhang delas upp i tre områden vilka här beskrivs utifrån arbetslivets kontext:

Begriplighet 

Ofta består det moderna arbetslivet av komplexa sammanhang som kräver en förståelse för hur saker och ting hänger ihop. Genom att förstå hur saker är sammankopplade ges möjligheten att kunna orientera sig och agera på korrekt sätt. Begripligheten på arbetsplatser kan exempelvis stärkas genom tydlig rollfördelning och välfungerande kommunikation mellan anställda och ledare.

Hanterbarhet

Samtliga individer besitter förmågor som ligger till grund för deras yrkesskicklighet. Denna förmåga kombinerat med upplevda krav i arbetet och omgivningens resurser skapar förutsättningarna för den anställdas möjligheter att lyckas på en arbetsplats. Resurser som arbetsplatsen kan erbjuda är verktyg, exempelvis fysiska hjälpmedel eller mer abstrakta, såsom metoder och tillvägagångssätt. Det kan också handla om att stärka kompetens genom ex. utbildning eller mentorskap, att stärka individens möjligheter till återhämtning eller att ge resurser så som socialt stöd och positiv feedback.

Meningsfullhet

Grundläggande för känslan av meningsfullhet på en arbetsplats är att arbetet betyder någonting för den anställda och att personen har betydelse för organisationen. Att bidra till samhället och vara till nytta för andra upplevs av de flesta som meningsfullt och de organisationer som kan erbjuda detta idag upplevs oftare som mer intressanta arbetsgivare. Ett sätt att stärka känslan av meningsfullhet är att tydliggöra nyttan i arbetet och värdet av att uppgifter utförs. Tydliga värderingar, vision och långsiktiga mål samt organisationskultur kan göra det lättare att hitta till det meningsfulla i arbetet. Att kunna se på vilket vis det egna arbetet hänger ihop med värderingar och vision stärker upplevelsen av meningsfullhet.

Mer av KASAM ger bättre hälsa på arbetsplatsen

När dessa tre faktorer samverkar på arbetsplatsen och skapar en känsla av sammanhang har den som arbetar en ökad möjlighet att bibehålla och förbättra sin hälsa. Följden av välmående anställda bidrar i sin tur till högre arbetsnärvaro, bättre arbetsprestation och ökad omsättning.

För mer information om hur vi kan hjälpa Er i ert arbete för en friskare organisation – kontakta oss gärna via länken nedan: